Udskriv denne side

Praktiske oplysninger

I husordenen findes der både uddybning af nedenstående og mange andre praktiske oplysninger.

Vaskeri
Vaskeriet er åbent fra kl. 07.30 til kl. 20.00.

Vaskekort kan købes den første mandag i hver måned mellem kl. 17.15 og 17.30 i Hulen.

Reservation af vasketur skal foretages ved anbringelse af en lås på tavlen ved vaskekælderen.
Låsen skal være mærket med lejlighedens nummer. Hver lejlighed har kun en lås. Den, der har vasketuren, råder over alle vaskemaskinerne i hele perioden. Man råder over tumbleren en halv time efter vasketidens ophør. Man råder over strygerullen en time efter vasketidens ophør. Såfremt en vasketur ikke er påbegyndt 15 minutter efter starttidspunktet, er vasketuren fri.

Maskinerne skal rengøres efter brug. Filteret i nederste låge af tørretumbleren skal renses efter hver tumbling. Vaskemaskinerne skal rengøres for spildt vaskepulver m. m. Borde og øvrige maskiner tørres af.

Tørring af tøj kan finde sted i vaskeriet på de dertil indrettede tørresnore. Det kan også ske på eget tørrestativ i den udstrækning, det kan ske uden væsentlig ulempe for vaskeriets øvrige brugere. Tørrer man tøj i vaskeriet, bedes man fjerne tøjet, så snart det er tørt. Da der ikke er ret meget tørreplads, anmodes man om kun at hænge det tøj til tørre, der ikke kan tørres i tumbler.

Storskrald
Storskrald kan henstilles i storskralderummet for enden af blokken ud mod stamvejen

Santitet og byggeaffald må ikke henstilles i storskralderummet.

Der må ikke stilles affald af nogen art i hverken opgange,kældergange eller andre tilsvarende
steder. Alt der henstår i tremmerumskælderen uden for tremmerummene, er at betragte som affald, og vil på bestyrelsens foranledning blive fjernet, medmindre andet er aftalt.

Se flere oplysninger hos AffaldVarme Aarhus.

Støj og larm
Afholdes der fest i lejligheden, skal både larm, sang og musik dæmpes kl. 23.00. Kl. 24.00 skal der være ro af hensyn til naboerne.

Det henstilles til musikudøvere ikke at musicere i tidsrummet kl. 20.00 og 08.00.

Det er kun tilladt at banke og bore (brug venligst en borehammer i stedet for en slagboremaskine, mindre støj - hurtigere arbejde) mellem kl. 08.00 og 19.00 på hverdage. Lørdage kan det ske mellem kl. 08.00 og 14.00. Søndage og helligdage mellem kl. 10.00 og 12.00. Hvad angår afslibning af gulve og lignende, samt renoveringsopgaver med varighed over 1 arbejdsdag er følgende gældende: der må kun larmes i tidsrummet 8-17 mandag-fredag.

Støjende adfærd, herunder leg på trapperne, bedes undgået. Husk på, at der kun er en enkelt dør ind til lejlighederne.

Fraflytning af lejlighed
Ved fraflytning af lejligheden er beboeren ifølge vedtægterne pålagt at betale kr. 200.00, der går til vedligeholdelse af opgangene. Giv besked til bestyrelsen.

VVS
For udførsel af vvs-arbejde i lejlighederne anbefaler vi at benytte Carl Sørensen & Søn VVS A/S.

Vedrørende varme, radiatorer og ventiler er det et krav at bruge Carl Sørensen & Søn VVS A/S, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen, da dette firma har stået for vedligeholdelsen i mange år og derfor har det bedste kendskab til hvordan vores system virker. Dette er ud fra en betragtning om, at det er vigtigt at vi ikke oplever større driftsforstyrrelser, samt at minimere risikoen for vandskader.

Forbrugsaflæsning
Vand, varme og el regnskabet følger kalenderåret og der bliver aflæst i december måned af Techem. Ved flytning er det fraflytters ansvar selv at kontakte Techem angående aflæsning.

Udlejning af Hulen
Hulen kan benyttes efter henvendelse til opgangsrepræsentanten. Hulen må kun benyttes af beboerne og ikke af udeboende børn.

Man bedes tage hensyn til beboerne ovenover Hulen, evt. musik skal slutte senest kl. 24.00.

Nøglen til Hulen udleveres mod at betale kr. 100,- som leje + et depositum på kr. 300,-.  Hulen skal afleveres i rengjort og ryddelig stand. I modsat fald vil depositummet blive brugt til at betale for rengøringen.


Forrige side: Dokumenter
Næste side: Kantorparken 10 - 16 (Blok 2)